fredag 18. september 2009

Gratisprinsippet i skulen?

Grunnskulen har i dag knytt seg til gratisprinsippet når det gjeld bla. bruk av digitale verktøy. Det heiter no at:

"Elevane har rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskuleopplæringa, til dømes utgifter til undervisingsmateriell [...]" (Opplæringslova 2.15 - gratisprinnsippet)

Kva konsekvenser får dette for elevane?

At gratisprinsippet er lovfesta, påverkar bruken av IKT i skulen. Skule eller lærarar kan ikkje krevje at elevar har datamaskiner, betalingsprogramvare eller digitalt utstyr. Dette må skulen i så tilfelle syte for. Dette har gjort til dømes at ein nytter seg av til dømes Open Office, i staden for Microsoft Word, pga at Open office er eit gratis skriveprogram. I mange høgskular har det vore ei omlegging frå å legge ut Word-filer til PDF-filer. Dette gjer skulane fordi ein står i fare for å ekskludere elevar som ikkje har til dømes Microsoft Word. Om lærar legg ut desse filene klarer ikkje elevane å lese dei.

Gratisprinsippet er lovfesta for å gi alle elevar like føresetnadar og mogelegheiter til å delta aktivt i undervisinga. Dette er i tråd med idealet om tilpassa opplæring, som seier: "Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten." (Oppll. 2007:7). Her kan vi legge særskild merke til ordet "føresetnad". At alle elevane har tilgong til det same undervisingsmateriellet; til dømes å kunne lese dokument, er dermed ein føresetnad for å kunne delta aktivt i undervisinga.

Men alle dei som har betalt for dyre og mindre dyre programvarer. Skal dei ikkje få nytte seg av mogelegheitene programvarene har å tilby? Å berre bruke gratisprogramvarer kan innskrenke arbeidsmogelegheitene for lærarar og/eller elevar som har betalt programvare og som utnyttar seg av dei mange funksjonane. Ser vi på Microsoft Word 2007, er det mykje dette skriveprogrammet har å tilby, som ikkje Open Office har. Ei løysing kan vere å skrive dokumentet i Word, og deretter lagre det i Open Office. Om ein likevel får problem med at til dømes bilete, animasjonar, diagram ikkje vert identiske, kan ei nytte seg av Adobe Reader, og lagre dokumenta i PDF. Då skal det som regel verte identisk. Men det er likevel tilfelle der formatet i fila forandrar seg. Det er då viktig at faglærar rettleiar eleven til å få fila så identisk som muleg.

Det er mange utfordringar og undertema knytt til arbeid med gratisprinsippet i skulen. Det vil variere frå situasjon til situasjon, og det er viktig at faglærar er i ein kontinuerleg drøftingsprosess med seg sjølv, for å nå idealet om tilpassa opplæring når det gjeld bruk av digitale verktøy. På denne måten kan alle elevane få ei mogelegheit å delta aktivt i læringsarbeidet.


----------------------------------------------------------------------

Litteratur:

Opplæringslova (2007) Cappelen Akademiske forlag. (URL: www.lovdata.no)

Skriv frå Utdanningsdirektoratet: "Om gratisprinsippet i grunnskolen" (07.07.2006) (URL:http://209.85.129.132/search?q=cache:sFVvy1YZHsYJ:fylkesmannen.no/udir_gratisprinsippet_zTwtrI68106et.pdf.file+gratisprinsippet+i+skolen&cd=10&hl=nn&ct=clnk&gl=no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Etiketter

1: øvingsoppgåve 1 (1) 2 øvingsoppgåve 2 (1) 9.2 øvingsoppgåve (1) A3 (1) audacity (1) beskjering av bilete (1) betre vurderingspraksis (1) bilete (4) blogg (1) bloggeruploader (1) cloud computing (1) data-ansvarlig (1) del av gruppeoppgåve (1) del og bruk (1) Design (1) digital (1) digital arena (3) digital kompetanse (2) digital kompetanse og vurdering (1) digital mobbing (1) digital plattform (1) digitale (1) digitale mapper (1) digitale tekstar (2) digitalplattform (2) DKL101 (12) DKL102 (16) DKL103 (11) DKL104 (12) dream team (1) Endring (3) forms (1) geotagging (1) google nettstad (1) google-skjema (1) gratisprinsippet (1) Gruppe2 (2) gruppeoppgåve (2) gylne snitt (1) Hensyn (1) Informasjonskompetanse (1) Informasjonskompetanse 2 (1) Informasjonskompetanse 3 (1) Kompetanseutvikling (1) komposisjon (1) kontrast (1) kontrastar (1) kutting av bilete (1) kvitebjørn (1) lenke (1) LMS vs. PLE (1) lyd (1) Lydproduksjon (1) Lydproduksjon 2 (1) læringsmiljø (2) Mappeoppgåve 1 (1) Mappeoppgåve 3 (1) Martin Luther King Jr. (1) media (1) mediedanning (1) Mediedidaktikk (1) mediepedagogikk (1) Medieproduksjon (1) midtstilt (1) mindomo (1) motiv (1) Nettavis (2) oppgåve 1 (1) oppgåve 2 (1) oppgåve 3 (1) opphavsrett (1) personvern (1) philippa lee (1) photosession (1) picasa (2) picnik (1) Podbean (1) produsering (1) Prosjektarbeid (1) publisert (1) redigering (2) refleksjon (1) rekneark (2) rekneark 2 (1) RusCast (1) Samling1 (1) sammensatte tekster (1) sjølvfotografert (1) slott (1) solnedgang (1) sosial web (3) splash (1) strategi og planarbeid (3) studentundersøking (1) sveits (1) sølepytt (1) tango (1) tankekart (1) Tekst (2) tenkeverktøy 1 (1) Tenkeverktøy 2 (2) Test (1) TPO (1) tredjedelsregelen (2) Trollcast (1) Ungdom (1) verkty (1) verktøy (1) Videoproduksjon (3) Vilkår for endring 2 (2) vurdering av basisdugleikar (1) øvingsoppgave 3 (1) øvingsoppgåve (9) øvingsoppgåve 1 (6) øvingsoppgåve 2 (2) øvingsoppgåve 3 (2) øvingsoppgåve 3b (1) øvingsoppgåve 4 (1) øvingsoppgåve 9.1 (1) øvingsoppgåve samling 2 (1) Øvingsoppgåver (3)