tirsdag 17. november 2009

Hensyn - til ettertanke

Tenk over 1:

Når det gjeld det å ta bilete og bruke bilete i skulen er det som lærar viktig å vere klar over at det er knytta lover og restriksjonar som omhandlar åndsverk, personvern, straffelov og opphavsrett. Dette er for mange ei heilt ny problemstilling, og somme kjenner ikkje til reglementet.

Kva med å leggje ut klassebileter på nettet? Å leggje ut bileter av klasser er ein fin måte å visualisere aktivitetar og klassefellesskapet på. Ein må berre vere klar over lovene og reglane for publisering. Sjølv om læraren er fotograf, og det er bileta hans, er det likevel knytta personvern til dei som er på bileta. Ein kan ikkje utan vidare publisere bileta utan løyve eller tillatelse.

I småskulen spør ein eller sender eit svarskjema til foreldra om dei gir løyve om at læraren kan publisere bilete av elevane på internett. Foreldra har sjølvsagt lov til å svare både ja og nei, utan at læraren kan krevje noko. Men svarar dei ja, er det i allefall kjekt for læraren. Og svarar dei nei, er dette også greit. Når elevane er 15 år, og over, kan elevane bestemme sjølv om dei samtykkjer at læraren publiserer bilete av dei.

Om vi tenkjer oss at halve foreldregruppa til klassen til læreren svarar ja, medan halvparten svarar nei, vil dette få utslag på korleis læraren kan arbeide med foto på til dømes ekskursjonar, turar, friluftsaktivitar med meir knytta til skulen. Han kan i dei fleste tilfelle ta bilete, men ikkje laste bileta av halvparten av elevane opp på til dømes PedIT eller andre Læringsplattformar (LMS). Om foreldra av religiøse orsaker ikkje vil at læraren skal ta bilete av dei, i det heile, vil dette innskrenke moglegheitene ytterlegare.

Tenk over 2:

Kva med dette biletet?


Foto: Magnus Franklin, Creative Common Attribution 2.0 License

Gjeld personvernreglane for dette biletet også? I Åndsverklova står det i §45c at:

"Fotografi som avbilder en person, kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av
den avbildede, unntatt når

1. avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
2. avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
3. bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har
allmenn interesse, [Kalles 17. mai paragrafen, red. anmerkning]
4. eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens
virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
5. bildet brukes som omhandlet i § 23 første ledd tredje punktum eller § 27 andre
ledd.
Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår"

(Åndsverkloven, 1961 §45c)

Vi ser at dette biletet frå distanse av barn som spelar fotball i friluft, kan gå under punkt 2. og 3. Biletet kjem derfor under unntaket. Særleg om personen i midten, som er dommar, er læraren sjølv. Vi ser nemlig ikkje ansikta av barna som spring rundt.

Om dette var mine elevar, ville eg forhåpentlegvis snakka med foreldra fyrst om samtykke. Likevel, ville ikkje dette biletet vere av vond art når det gjeld personvern.

Tenk over 3:

Korleis bør eit samtykkjeskjema sjå ut? Kva bør ein leggje vekt på?

Eit slikt skjema bør vere obligatorisk for ein lærar som har med elevar under 15 år å gjere. Om ein legg ut bilete hyppig frå skulesamanheng er det ikkje likegyldig kor ofte ein spør heller. Sensitive informasjon og bilete kan trenge ekstra løyve. Foreldra til elevane må også ha moglegheit til å reservere seg mot bileta. Til dette er det smart å lage svarbokser, som foreldra kan hake ut, kva dei gir eller ikkje gir løyve til. Det er også smart om skulen utarbeider retningsliner for kva publiseringa av bilete inneberer.

Om eg skulle formulert eit skjema ville eg inkludert:

Namn:
Klasse / årssteg:

Set kryss/x for svar:

____ Eg er kjend med "Retningslinene for bruk av bilete med barn" for Hufsesnuten skule.
____ Ja, eg samtykkjer.
____Nei, eg samtykkjer ikkje.

Stad / Dato: ____________ Føresette si underskrift: _____________________


(Eg har henta inspirasjon frå samtykkjeskjemaet til Eikeli skule, men endra det og skrive om sjølv).

Det finst ikkje nokon mal for korleis ein i punkt og prikke skal gå fram når det gjeld dette temaet, berre ein er klar over lovene og føreskriftene som høyrer til og bestemmer.

Det viktigaste er at DU, som lærar, er reflektert, tenkjer og tek hensyn etter beste evne :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Etiketter

1: øvingsoppgåve 1 (1) 2 øvingsoppgåve 2 (1) 9.2 øvingsoppgåve (1) A3 (1) audacity (1) beskjering av bilete (1) betre vurderingspraksis (1) bilete (4) blogg (1) bloggeruploader (1) cloud computing (1) data-ansvarlig (1) del av gruppeoppgåve (1) del og bruk (1) Design (1) digital (1) digital arena (3) digital kompetanse (2) digital kompetanse og vurdering (1) digital mobbing (1) digital plattform (1) digitale (1) digitale mapper (1) digitale tekstar (2) digitalplattform (2) DKL101 (12) DKL102 (16) DKL103 (11) DKL104 (12) dream team (1) Endring (3) forms (1) geotagging (1) google nettstad (1) google-skjema (1) gratisprinsippet (1) Gruppe2 (2) gruppeoppgåve (2) gylne snitt (1) Hensyn (1) Informasjonskompetanse (1) Informasjonskompetanse 2 (1) Informasjonskompetanse 3 (1) Kompetanseutvikling (1) komposisjon (1) kontrast (1) kontrastar (1) kutting av bilete (1) kvitebjørn (1) lenke (1) LMS vs. PLE (1) lyd (1) Lydproduksjon (1) Lydproduksjon 2 (1) læringsmiljø (2) Mappeoppgåve 1 (1) Mappeoppgåve 3 (1) Martin Luther King Jr. (1) media (1) mediedanning (1) Mediedidaktikk (1) mediepedagogikk (1) Medieproduksjon (1) midtstilt (1) mindomo (1) motiv (1) Nettavis (2) oppgåve 1 (1) oppgåve 2 (1) oppgåve 3 (1) opphavsrett (1) personvern (1) philippa lee (1) photosession (1) picasa (2) picnik (1) Podbean (1) produsering (1) Prosjektarbeid (1) publisert (1) redigering (2) refleksjon (1) rekneark (2) rekneark 2 (1) RusCast (1) Samling1 (1) sammensatte tekster (1) sjølvfotografert (1) slott (1) solnedgang (1) sosial web (3) splash (1) strategi og planarbeid (3) studentundersøking (1) sveits (1) sølepytt (1) tango (1) tankekart (1) Tekst (2) tenkeverktøy 1 (1) Tenkeverktøy 2 (2) Test (1) TPO (1) tredjedelsregelen (2) Trollcast (1) Ungdom (1) verkty (1) verktøy (1) Videoproduksjon (3) Vilkår for endring 2 (2) vurdering av basisdugleikar (1) øvingsoppgave 3 (1) øvingsoppgåve (9) øvingsoppgåve 1 (6) øvingsoppgåve 2 (2) øvingsoppgåve 3 (2) øvingsoppgåve 3b (1) øvingsoppgåve 4 (1) øvingsoppgåve 9.1 (1) øvingsoppgåve samling 2 (1) Øvingsoppgåver (3)