fredag 15. januar 2010

Gruppeoppgåve - Wikispaces


Eg, Marit og Magnar (Gruppe 5) har no laga vår eigen Wiki på Wikispaces. Her har vi laga ei drøftingsoppgåve av Sosial web og tre nettsamfunn; Del og bruk, Facebook og Wikispaces.

Følg denne lenka for å finne artikkelen:Sosial web - Del og bruk. Av digital og pedagogisk verdi?


Del og bruk

Del og bruk er eit norsk nettsamfunn/nettverk for lærarar, pedagogar og andre som har interesse for sosial web, IKT og skule. Dette skriv dei sjølv på nettstaden. Målet er å dele, auke og bruke sin eigen digitale kompetanse med andre som har om lag same ståstad. På denne måten vil nettstaden vere ein ressurs for til dømes pedagogar for å integrere og bruke IKT i skulen. I alle fall vil dette vere tilfelle for lærarar.

Del og bruk er ein del av eit større plattform; Ning-nettverket ( www.ning.com ). Ning er ein online plattform som legg til rette for at folk kan lage sine eigne sosiale nettverk. Det tilbyr å opprette nettverk innan utdanning, politikk, underhalding, kunst, sport, musikk m.m. Dette gjer at menneske med same ståstad, utdanning eller liknande kan finne kvarandre og saman skape, dele og auke sin eigne kunnskap og kompetanse.

For å delta i Del og bruk-nettsamfunnet må ein registrere seg med fullt namn, brukarnamn, passord og heimstad. Ein vert også oppmoda til å legge til eit profilbilete, slik at ein skal framstå som mest muleg seriøs. Medlemmar kan sjølvsagt lure systemet og lage pseudonym med falske brukarnamn og e-mailadresser. For å motverke dette har administrator laga ein ”køyreregel”-plakat med oppmoding om at medlemmane må vise respekt, vere seg sjølve og meir. Ein reknar med at dei fleste som er med er truverdige og har eit ønske om å bidra med informasjon for å hjelpe andre og sjølve få hjelp til å auke den digitale kompetansen i eige og andre sitt læringsarbeid i skulen.

I dette innlegget vil dei neste overskriftene vere i lys av dei pedagogiske mulegheitene som er innanfor kvar av dei.

Samarbeid, deling og dialog/respons

Dei mulegheitene som ligg innanfor samarbeid på Del og bruk-plattformen er mange. Dette kan ha vere fordi føremålet med nettsamfunnet er å dele og bruke kvarandre sin kunnskap og erfaringar. Ein har ein rekke mulegheiter.

Blogginnlegg er ein funksjon der medlemmane kontinuerleg kan skrive om kva dei gjer i skulen, korleis det verkar på elevane, kva som fungerer /fungerer ikkje m.m. Her kan medlemmane sjølv skrive og deretter lese så mange bloggar som dei sjølve vil.

Diskusjonsforuma legg vekt på ulike tema som til dømes lærarar og pedagogar kan drøfte. ”Musikkvideoar som forteller en historie” er til dømes eit tema som ein kan drøfte og fortelje sine eigne erfaringar frå. Ein får på denne måten tips til undervisingsopplegg og korleis ein didaktisk kan gjennomføre dette i ein undervisingssamanheng. Kor mykje ein får ut av kvart diskusjonstema er sjølvsagt varierande. Det er opp til kvar einskild å medverke.

Grupper kan ein fritt opprette og bli medlem av innanfor del og bruk . Medlemmane kan lage slike grupper for å spesifisere kva tema dei vil diskutere, dele og samarbeide innanfor. ”Samfunnsfag” er til dømes ei gruppe der medlemmane har digital kompetanse innanfor dette faget som føremål. I både gruppene og diskusjonsforuma er det lagt til rette for sosial interaksjon i form av dialog, spørsmål og respons mellom gruppemedlemmane. Dette er nøkkelen til sosial web.

Bilete og videoar

Innanfor bilete og videoar er det store mulegheiter for å kunne opplaste og syne bilete og videoar av eksperiment, undervisingssituasjonar, tips til opplegg ein kan gjennomføre og så vidare. Dette kan gjere det lettare for medlemmane å visuelt forstå korleis ein kan praktisk gjennomføre opplegg og få inspirasjon til å gjennomføre det sjølve.

Når ein klikkar seg inn på hovudsida til Del og bruk, kan ein sjå eit bilete i venstre marg:


Geo-tags

Ein ser at Del og bruk er knytta til Clustrmaps.com , ei programvare som lokaliserer alle medlemmane og besøkjande i samfunnet, og set alle på kartet. Som medlem/besøkjande vil ein straks bli lokalisert, og på biletet ser ein at majoriteten er lokalisert i Noreg. Dette kom ikkje som nokon overrasking. Det som er artig er at ein kan sjå medlemmar og besøkjande frå heile verda. I Los Angeles og San Francisco er det over 1000 medlemmar eller besøkjande. Det er truleg at det er mest besøkjande det er snakk om. Eg hadde blitt endå meir overraska om det er ei Pedagogisk-norsk-digitalforeining med hovudkvarter i Los Angeles J

Pedagogiske mulegheiter – oppsummering

I undersøkinga av å finne meir ut av Del og bruk-samfunnet er det lett å bli glad over å sjå alle mulegheitene som finst for lærarar, pedagogar, forskarar, bibliotekarar og liknande. Det er mykje god informasjon og hente av pedagogisk-digital verdi. Ein kan medverke sjølv eller få tips til eiga undervising. Funksjonane, som diskusjonsforum, blogginnlegg, bilete m.m., gjer alle at informasjonen vert sortert og til hjelp.

Sosial web - Pedagogisk bruk av nettsamfunn?
Sosial web eller Web 2.0 er nemningar som handlar om nettstadar der menneske skapar, delar og distribuerar informasjon og medieinnhald på internett. Bloggar, wikiar og nettsamfunn er døme på slike. Dei er i stadig utvikling og ei undersøkjing av ITU viser at tre av fire ungdomar er medlemmar av ei eller anna form av sosial web.

I dette blogginnlegget vil eg sjå på nokre av desse nettsamfunna og drøfte korleis dei kan ha meirverdi for pedagogisk bruk av IKT. Mange vil sei at dette er stadar som elevar bør halde seg på i fritida, men som pedagogar i skulen og med den store digitale utviklinga er det mykje av digitale nyvinningar ein kan gjere seg nytte av om ein studerer desse stadane. Når ein ser funksjonane og mulegheitene for nettsamfunn og Web 2.0-plattformar som elevar er ein del av, kan ein også få eit større innblikk i kva digital dugleik mange sit med, og som kan nyttast til andre føremål.

Det spesielle med Web 2.0 og wikiar er at det er alle som skapar og produserer. Det er altså ikkje eit produkt av einskildpersonar som professorar, journalistar eller andre profesjonar. Redaktøren av Wired Magazine, skal ha sagt det så lurt at: "Nobody is as smart as everybody". Piratane Pelle og Pysa i Kaptein Sabeltann har også sagt noko liknande: "To øyer ser bedre enn ett". Dette hadde også bakgrunn i at dei begge hadde ein lapp framføre det eine auge. Men poenget er tydelig; Til fleire som ser, tenker og er med, til fleire synspunkt, perspektiv og dess meir informasjon.

Eg vil no ta føre meg nettsamfunna; Facebook og Youtube. I neste blogginnlegg vil eg dukke djupare inn i nettsamfunnet: Del og bruk.

Facebook
www.facebook.com


Facebook er eit sosialt verkty og eit nettsamfunn som har stor utbreiing i verda. Nettsamfunnet har meir enn 350 millionar aktive brukerar på verdsbasis, og i Noreg vart det i ein artikkel i VG, per 23.01.09 gitt eit overslag av 1,5 millionar aktive nordmenn. Dette må ein kunne rekne med å ha auka når ein ser på utviklinga.

Facebook har utvikla seg mykje, og ein kan i dag få nettportalen omsett til sitt eige språk, ja, til sitt eige mål. Ein har per i dag også tilgong til å velje nynorsk (!).

Den store positive eigenskapen med Facebook er at nettstaden på ein enkel og oversikteleg måte samlar venar, bekjente og ukjente saman i eit stort verdsomfattande nettverk. Ein har høve til å legge til kvarandre som venar, og på denne måten få tilgong til informasjon, bilete og kommunikasjon. Ein kan legge ut statusoppdateringar, bilete, lenker og anna, og på denne måten dele det med dei ein har lagt til. Dette gjer at ein til ei kvar tid kan dele og vere oppdaterte på "kva som skjer".

Det som kan vere av negativ art ved ei slik mulegheit er at informasjon, bilete og personopplysingar kan misbrukast. Ein må vere varsam med korleis ein nyttar denne nettstaden. Når ein legg ut informasjon, vert den offentleg. Alt innhald som er der tilhøyrer ikkje lengre "privat arkiv", men er tilgjengeleg for fleire. Og når ein ven har tilgong til "bilete av deg", kan han fritt vise eller kopiere desse til andre, sjølv om ein ikkje sjølv har gitt tilgong. Dette gjelder ikkje berre facebook, men internett generelt.

Gruppefunksjonen i Facebook kan vere av pedagogisk verdi. Om ein ønsker å bruke facebook i læringssamanhengar er denne å føretrekke. Ein kan velje om gruppa skal vere open, privat eller privat og skjult. Slike restriksjonar kan verne kva informasjon som kjem ut. Viss ein i ein tenkt situasjon tenker at ei 10. klasse skal på klassetur til Tyskland. Så kan ein nytte Facebook til å lage ei gruppe for den klassen til å organisere evt. loddsal, innkjøp, tider for møter etc. Etter klasseturen kan elevane fritt laste opp bileter frå turen til denne gruppa. Ein får dermed delt opplevingane sine.

Ein annan funksjon som kan hjelpe til å organisere eit arrangement er "event"-funksjonen. Her kan ein medlem opprette eit arrangement og invitere frå venelista. Dette kan vere til god hjelp om ein vil informere om eit arrangement. Til dømes om MOT skal halde eit foredrag i nærområdet, og lærar ønsker å informere elevane om det.

Ein negativ konsekvens ved Facebook når det gjeld å nytte det pedagogisk er at det er ein risiko for at einskildelevar kan oppleve å bli ekskludert på ulike måtar. Facebook er ikkje berre ein lukka nettportal, men eit verdsomfattande samfunn. Dette gjer at saker som sosial status, mobbing og anna kan hende. Dette kan vere vanskeleg for lærar å oppdage i og med at elevar kan ved hjelp av dei digitale funksjonanen skjule dette lettare enn i eit vanleg klasserom.


Youtube
www.youtube.comYoutube er eit nettsamfunn der ein kan "kringkaste seg sjølv", jamfør nettsamfunnet sitt slagord. Brukarane eller medlemmane lastar opp, viser og delar videoklipp.

Det som er det fyrste som slår meg når det gjeld Youtube er at det er ein stor ressurs same om ein er medlem eller ikkje. Dette tenker eg fordi alle har tilgong til videoklippa som ligg ute. Dette gjer det meir tilgjengeleg. Ein kan fritt søkje mellom gigantisk mengder med videosnuttar frå mange kategoriar.

Mange skular har no fått prosjektorar som er knytta til ei datamaskin i kvart klasserom. Dette gjer at ein lærar som underviser samfunnsfag kan vise videoklipp frå dagsaktuelle hendingar i samfunnet. Ein lærar som skal undervise samfunnsfag per 15. januar, og som vil samtale om den dagsaktuelle saka om "Jordskjelvet i Haiti", kan via ein prosjektor vise ein Youtubevideo som syner før og etter jordskjelvet. Dette kan legge grunnlag for diskusjon og samtale. Det kan også gjerast til eit tverrfagleg prosjekt og inkludere fag som naturfag, der ein tek føre seg jordskjelv.

For å nytte Youtube meir, er det lurt å bli medlem av nettstaden. Då kan ein sjølv laste opp videoklipp. I pedagogisk samanheng kan dette eigne seg om klassen har fått i oppgåve å lage ein film innanfor eit prosjekt. Då får dei mulegheit til å publisere denne, og det kan verke motiverande. Faren er at det kan skadeleg i forhold til personvern. Heile nettsamfunnet kan då kommentere, og det kan få negative konsekvensar.

Alt i alt, synest eg at Youtube er ein god læringsressurs. Samstundes bør pedagogen eller klasseleiar vere varsom med korleis han/ho legg opp undervisinga med youtube. Det er mykje som ikkje er av pedagogisk verdi. Derfor kan det vere lurt om læraren styrer dette slik at undervisinga ikkje går på ville vegar!

Etiketter

1: øvingsoppgåve 1 (1) 2 øvingsoppgåve 2 (1) 9.2 øvingsoppgåve (1) A3 (1) audacity (1) beskjering av bilete (1) betre vurderingspraksis (1) bilete (4) blogg (1) bloggeruploader (1) cloud computing (1) data-ansvarlig (1) del av gruppeoppgåve (1) del og bruk (1) Design (1) digital (1) digital arena (3) digital kompetanse (2) digital kompetanse og vurdering (1) digital mobbing (1) digital plattform (1) digitale (1) digitale mapper (1) digitale tekstar (2) digitalplattform (2) DKL101 (12) DKL102 (16) DKL103 (11) DKL104 (12) dream team (1) Endring (3) forms (1) geotagging (1) google nettstad (1) google-skjema (1) gratisprinsippet (1) Gruppe2 (2) gruppeoppgåve (2) gylne snitt (1) Hensyn (1) Informasjonskompetanse (1) Informasjonskompetanse 2 (1) Informasjonskompetanse 3 (1) Kompetanseutvikling (1) komposisjon (1) kontrast (1) kontrastar (1) kutting av bilete (1) kvitebjørn (1) lenke (1) LMS vs. PLE (1) lyd (1) Lydproduksjon (1) Lydproduksjon 2 (1) læringsmiljø (2) Mappeoppgåve 1 (1) Mappeoppgåve 3 (1) Martin Luther King Jr. (1) media (1) mediedanning (1) Mediedidaktikk (1) mediepedagogikk (1) Medieproduksjon (1) midtstilt (1) mindomo (1) motiv (1) Nettavis (2) oppgåve 1 (1) oppgåve 2 (1) oppgåve 3 (1) opphavsrett (1) personvern (1) philippa lee (1) photosession (1) picasa (2) picnik (1) Podbean (1) produsering (1) Prosjektarbeid (1) publisert (1) redigering (2) refleksjon (1) rekneark (2) rekneark 2 (1) RusCast (1) Samling1 (1) sammensatte tekster (1) sjølvfotografert (1) slott (1) solnedgang (1) sosial web (3) splash (1) strategi og planarbeid (3) studentundersøking (1) sveits (1) sølepytt (1) tango (1) tankekart (1) Tekst (2) tenkeverktøy 1 (1) Tenkeverktøy 2 (2) Test (1) TPO (1) tredjedelsregelen (2) Trollcast (1) Ungdom (1) verkty (1) verktøy (1) Videoproduksjon (3) Vilkår for endring 2 (2) vurdering av basisdugleikar (1) øvingsoppgave 3 (1) øvingsoppgåve (9) øvingsoppgåve 1 (6) øvingsoppgåve 2 (2) øvingsoppgåve 3 (2) øvingsoppgåve 3b (1) øvingsoppgåve 4 (1) øvingsoppgåve 9.1 (1) øvingsoppgåve samling 2 (1) Øvingsoppgåver (3)