mandag 24. januar 2011

Lydproduksjon: Eit steincast ifrå.


(Nerval 2007, Wikimedia Commons)

Lydproduksjon er spennande. Særskild når det er digitalt. Då eg var yngre hadde vi kasettar i staden for CDar. På desse kunne ein ta opp lyd på. Ein kunne til dømes kople til ein microfon og synge, medan knappen "Rec" stod på. Då ville lydopptaket kome på den staden på kasetten som ein hadde spolt han på. Om ein ikkje hadde spolt heilt tilbake kunne ein få seg ein "kjipp" midt i avspelinga. Å ta opp lyd på kasett var gøy, særleg for oss ungane. Det å høyre seg sjølv ut av høgtalarane var artig. Men om ein skal sjå utviklingsmessig på dette, var dette berre byrjinga på korleis ein kunne ta opp lyd.

Med digital lydproduksjon opnar det seg fleire moglegheiter. Som med kasettspelaren kan ein ta opp, men ein kan lage meir avanserte produksjonar med varierte effektar og distribuere innhaldet på nettet. I DKL104 skal vi lære meir om podcast. Podcast er ein form for streaming, altså ein måte å distribuere eller formidle lyd. Det som er spesielt med podcasten er at den oppdaterar seg sjølv, medan streaming krevjer at ein er finn nytt innhald manuelt. Dette gjer podcasting lettvint og tilgjengeleg. Vi kan sjå podcasting som lyden sin RSS.

På bloggen framover håpar eg på å få gi dykk litt innblikk i progresjonen i å arbeide med lyd. Vi skal nytte eit verkty eg har skrive om før, Audacity. I arbeidet med produksjonen er vi som grupper spreidd over det ganske land (litt hyperbol). Vi treng å snakke med kvarandre, skrive til kvarandre og høyre kvarandre. Difor er Skype eit glimrande verkty. Her kan vi også ved hjelp av Pamela Call Recorder (eit tilleggsprogram i Skype), ta opp samtalane våre eller delar av dei. Dette kan kome til god nytte. Som felles lagringsstad skal vi nytte Dropbox. Eit program som held alle filene ein har bruk for synkroniserte mellom dei ulike teknologieiningane ein har sjølv, og Internett øvrig.

I denne prosessen med lydproduksjon er det viktig å ikkje gløyme dei overordna refleksjonane som må ligge bak arbeidet. Nemleg danningsperspektivet. Danningsperspektivet er som eg har skrive om før, avhengig av mediekompetansen til den einskilde elev. Vi må ta omsyn til at elevane har ulike føresetnadar når dei kjem til skulen. Dette gjeld også med bruk av IKT. Ein må difor som lærar følgje m.a. gratisprinsippet, så ingen elevar vert ekskluderte frå viktig læringsaktivitet. Ein må også søkje å konkretisere og forenkle, særleg på lågare trinn, prosessane i arbeidet, så det er overkomeleg. Difor er prosjektarbeidsmetodikken ein klok framgongsmåte. Her avgrensar ein ei problemstilling frå eit stort tema. Arbeidet vil difor i større grad vere realistisk og overkomeleg.

Som døme på ein vellukka podcast for læringsarbeid, må de sjå ESLpod. Det er ein podcast med fleire hundre lydfiler, der eit doktorteam har laga ein online læringsressurs for menneske som har engelsk som framandsspråk, og derav: "- English as second language podcast". Her kan de høyre lydfiler der samtaletempoet er senka, og artikulasjonen auka. Setningane og orda blir forklart nøye. Det er på denne måten ein nyttig læringsressurs. Dette er noko av målet med DKL104. Det å nytte verkty som podcast i læringsarbeidet for å nå måla i dei respektive faga i skulen på ein måte som engasjerer born og unge, og som er å finne i den digitale kvardagen dei sjølv vankar i.

mandag 17. januar 2011

Prosjektarbeid: Øving gjer meister.

Termen prosjektarbeid vert ofte noko misbrukt i daglegtalen. Ein gløymer at å prosjektarbeid er ein metodikk som didaktisk vert nytta med fleire kjennteikn enn berre at ei gruppe samarbeidar om ei gruppe. Til dømes: Per, Pål og Espen Thoresen Hværsaagod Takkskalduha får i oppgåve med læraren å saman lage eit A3-ark med tankekart over digitale gjenstandar dei er i kontakt med i løpet av ein kvardag. - Er dette prosjektarbeid? (og meir spesifikt: prosjektarbeidsmetodikk?).

I boka Prosjektarbeid - en veiledning for studenter vert prosjektarbeid definert som: "Et problemorientert, tidsavgrenset, resultatrettet, samarbeidsbasert,
engangsarbeid. (Andersen og Schwencke, 2001 s.11). Vi ser her at dømet ovanfor ikkje er eksplisitt på noko anna enn at dei tre eventyrheltane samarbeidar.

Vi har difor fått nokre kjenneteikn for prosjektarbeidsmetodikken:

1. Problemorientert
2. Tidsavgrensa
3. Resultatretta
4. Samarbeidsbasert
5. Eingongsarbeid.

Vel, 1/5 er vel ikkje så gale for Per, Pål og Espen Thoresen Hværs......, tenker du kanskje? Hm..

Nyttårsforsettet mitt, å nytte meir opphavsklarert eller sjølvlaga materiale i bloggen, prøvar eg å halde ved like. Eg har difor laga ei skisse av bambusrøret eg tok med heim som suvenir frå fantasireisa mi til Burkina Faso og hovudstaden Ouagadougou.

Med dette bambusrøret kan ein, på grunn av dets fenomenale anatomi, sile og filtrere ut det viktigaste. I Ouagadougou kan dette vere til dømes vatn, men innan prosjektarbeidsmetodikken kan dette vere prosessen frå eit stort og overordna tema til ei finmalt problemstilling som står tett med eit realistisk produktmål. For heile poenget er at problemløysinga skal vere praktisk gjennomførbar. Dette er ein viktig del av prosjektarbeidsmetodikken. Difor bør problemstillinga vere såpass avgrensa at det er gjennomførbart og realtistisk.

Om ein tek temaet "Digital kompetanse", som eg så mange gongar har vore innom på denne studiebloggen, er dette eit overordna og generelt tema. Eit prosjektarbeid om "Digital kompetanse" kan handle om så mykje. Om eg så vel "nettavis" som medieprodukt, har eg no funne ut dei to viktige komponentar i eit prosjektarbeid: Tema og produkt. Men eg treng også ei problemstilling, og denne må avgrensast og brytast opp heilt til dette prosjektet blir innanfor ei akseptabel tidramme, og dermed blir eit eingongsarbeid (jamfør kjenneteikna for prosjektarbeid).

Tema: Digital kompetanse.
Problemstilling: Korleis auke den digitale kompetansen.

No har eg funne ei problemstilling. Likevel er denne for generell til å lage berre eitt prosjektarbeid. Eg kan difor avgrense med å spørje "kven vi skal auke den digitale kompetansen til" ?

Ny problemstilling: Korleis auke den digitale kompetansen for lærarar i ungdomsskulen?

Men eg må få med meg medieproduktet i problemstillinga mi. Dette medieproduktet er heilt essensielt for at eg skal kunne ha eit produktmål, som kan målast.

Nyare problemstilling: Korleis kan ein auke den digitale kompetansen for lærarar i ungdomsskulen gjennom nettavis?

Men problemstillinga kan framleis verte meir konkret. Til dømes med kva verkemiddel ein vil oppnå auka digital kompetanse i nettavisa. Kva slags verkemiddel vil ein nytte for å nå dette målet?

Nyaste problemstilling: Korleis kan ein auke den digitale kompetansen for lærarar i ungdomsskulen gjennom nettavis med appellative verkemiddel?

I den siste, og endelege problemstillinga, har eg no lagt føringar for at nettavisa skal appellere til lærarar som målgruppe ved den visuelle utforminga og innhaldet øvrig. Vi har no eit produktmål, jf. Andersen og Schencke (2001: 29). Dette er eit forventa resultat. Og ein kan no ha ei forventing ettersom ein har skjært og koka ned det vide og breie temaet "Digital kompetanse".

(Porse 2007, Wikimedia commons)

Som vi har sett er vegen frå starten til slutten av eit prosjektarbeid ikkje av det kortaste slaget. Dette er noko av prosessen frå ein uslipt til ein slipt diamant, som eit "figure of speech" (talemåte/bilete).

Til slutt nokre utdjupande stikkord for eit vellukka prosjektarbeid:

* Presisere
* Konkretisere
* Planfeste
* Gjennomføre
* Måle
* Ferdigstille
* Dokumentere

Kjelder:

Andersen, E.S. og Schencke, E. (2001) Prosjektarbeid - en veiledning for studenter.
Bekkestua, NKI Forlaget.

Porse, S. (2007) Middle Age Road. Wikimedia commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Middle_Age-road.JPG [17.01.2010].

mandag 10. januar 2011

Mediedanning: Desperate Times, Desperate Measures

Mediedanning, kva er det? Om vi ser på biletet av denne katten her, er ikkje dette spesielt mediedannande oppførsel.


Wikimedia Commons: Bartel (2006).

Godt nyttår alle saman! No er eg tilbake for siste kapittelet av DKL 60 stp, nemleg DKL104.

I artikkelen Mot dysleksiens tidsalder? set Vettenranta søkjelyset på utanfråblikket som vert aktuelt i ein digital tidsalder, som opnar for ei dynamisk og fleirkulturell verd. Dette utanfråblikket eller perspektivet kallar Drotner (2003) for refleksivitet, og er grunnleggjande for den moderne danninga (Vettenranta, 2007). I forordet til boka Mediedanning og mediepedagogikk skriv Vettenranta om barndomsåra hennar med pietistisk og streng oppseding. Dei hadde ikkje fjernsyns i heimen, og medie generelt var ein uting. Dette fekk konsekvensar for mediedanninga hennar. Ein får på denne måten "sperrer" og dårlege kjensler knytta til media. I 2011 er born og unge på nett kontinuerleg. Med Wi-Fi på mobiltelefon og datamaskiner i fleire rom, kjem nyhendene, verda og menneska veltande inn i heimen. Dette fører til auka merksemd på temaet mediedanning. Eit døme på at medieutviklinga har påverka danninga er ulikskapen mellom interaksjonen på eit face-to-face-møte i røynda kontra eit face-to-book-møte via Internett. Det empatiske spranget er stort, seier Rasmussen (ifølgje Vettenranta, 2007).

Det glokale barnet i 2011, altså det barnet som lever i det lokale, men som det globale strekkjer seg til, treng mediekompetanse, peikar Vettenranta på. Artikkeltittelen nyttar mediedysleksi, medieblindskap, som kan sjåast i kontrast til mediekompetanse. Mediekompetanse definerer Vettenranta som "de kunnskaper, de ferdigheter og den kyndighet som er nødvendig for å tolke medier og medietekster gjennom analyse, evaluering og kritisk refleksjon" (2007: 18). Ho understrekar at dette ikkje handlar om eit einsidig dugleiksfokus, men "innsikt i maktspill i samfunnet, elevenes rolle i dette spillet og forståelse av det ansvar de har som mediebrukere" (ibid.). Denne mediekritiske haldinga, og danninga, er heilt essensiell for born og unge i dag, framhevar Vettenranta.

I artikkelen Krever medieutviklingen en ny dannelsetenkning? skriv Svein Østerud om danningsomgrepet som har utvikla seg frå å vere ei ein prosess der mennesket ervervar seg nedarva og oppsamla kunnskapar til ein meir aktiv prosess der mennesket er i dialog med sine sosiale og kulturelle omgivnadar (Østerud, 2007:34). Han problematiserer dei splitta haldingane på media i skulen der ein på den eine sida finn ein defensiv moralisme, som fordrar proteksjonisme for born og unge, og naiv teknologioptimisme, som seier "ja, takk" til alt teknologien har å by på utan den nødvendige kritiske refleksjonen. At dei ulike måtane å forhalde seg til mediedanning på kan ha med å gjere at mediedanning er eit forholdsvis nytt tema, og i stadig utvikling. Utviklinga har gått med rekordfart, og dei vaksne i samfunnet har ikkje hatt kompetanse til å hanskast med den. Dette har også føra til at unge har meir erfaring med mediekompetanse enn vaksne. Eit døme på dette er 11åringa på Facebook som har konto med fullt personvern og tryggleik, medan foreldra har opne profilar som kan synast av alle dei no 7 milliardar menneske i verda, ifølgje denne World Population-kalkulatoren. Dette er tankevekkjande.

Østerud (2007) føreslår å nytte danning som "new literacy" i eit samfunn prega av usemje og mangel på kunnskap i korleis møte dei nye problemstillingane. Samfunnet treng å ta innover seg at vi treng ei auka kyndigheit i dømmekraft når det gjeld korleis ein skal forhalde seg til dei nye utfordringane. Dette er både Vettenranta og Østerud samde i. Boka legg vekt på at vi må bevege oss frå "digital begeistring til kritisk dømmekraft" (Vettenranta, 2007: framside). Dette inneberer å diskutere digitale og pedagogiske problemstillingar på det høgste abstraksjonsnivået, refleksjon. Og gjerne metarefleksjon. Kva er ufordringane? Korleis løyser vi dei? Kva måtar kan ein løyse dei på? Korleis gi elevane i skulen mediedanning?

Dette er mange av dei spørsmåla som vil liggje til grunn i DKL104, når vi no skal drive avisproduksjon, podcast og videoproduksjon, som i stor grad er dugleiksbasert. Desse arbeidsmetodene fører til auka krav til tankar rundt mediedanning og mediepedagogikk. Som lærarar i skulen er vi pliktige til å engasjere oss i desse debattane. Ein kan ikkje springe frå realiteten.

Face it. Face book.

^^,


Kjelder:

Bartel, T. A. (2006) Computer-kitten. CC-BY-2.0 (www.creativecommons.org/licenses/by/2.0), GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons. Tilgjengeleg frå:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Computer-kitten.jpg [Lasta ned: 10.01.1987].

Vettenranta, S. (2007) Mot mediedysleksiens tidsalder?. S. Vettenranta (Red.),
Mediedanning og mediepedagogikk. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Østerud, S. (2007) Krever medieutviklingen en ny dannelsestenking?. S. Vettenranta
(Red.), Mediedanning og mediepedagogikk. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Etiketter

1: øvingsoppgåve 1 (1) 2 øvingsoppgåve 2 (1) 9.2 øvingsoppgåve (1) A3 (1) audacity (1) beskjering av bilete (1) betre vurderingspraksis (1) bilete (4) blogg (1) bloggeruploader (1) cloud computing (1) data-ansvarlig (1) del av gruppeoppgåve (1) del og bruk (1) Design (1) digital (1) digital arena (3) digital kompetanse (2) digital kompetanse og vurdering (1) digital mobbing (1) digital plattform (1) digitale (1) digitale mapper (1) digitale tekstar (2) digitalplattform (2) DKL101 (12) DKL102 (16) DKL103 (11) DKL104 (12) dream team (1) Endring (3) forms (1) geotagging (1) google nettstad (1) google-skjema (1) gratisprinsippet (1) Gruppe2 (2) gruppeoppgåve (2) gylne snitt (1) Hensyn (1) Informasjonskompetanse (1) Informasjonskompetanse 2 (1) Informasjonskompetanse 3 (1) Kompetanseutvikling (1) komposisjon (1) kontrast (1) kontrastar (1) kutting av bilete (1) kvitebjørn (1) lenke (1) LMS vs. PLE (1) lyd (1) Lydproduksjon (1) Lydproduksjon 2 (1) læringsmiljø (2) Mappeoppgåve 1 (1) Mappeoppgåve 3 (1) Martin Luther King Jr. (1) media (1) mediedanning (1) Mediedidaktikk (1) mediepedagogikk (1) Medieproduksjon (1) midtstilt (1) mindomo (1) motiv (1) Nettavis (2) oppgåve 1 (1) oppgåve 2 (1) oppgåve 3 (1) opphavsrett (1) personvern (1) philippa lee (1) photosession (1) picasa (2) picnik (1) Podbean (1) produsering (1) Prosjektarbeid (1) publisert (1) redigering (2) refleksjon (1) rekneark (2) rekneark 2 (1) RusCast (1) Samling1 (1) sammensatte tekster (1) sjølvfotografert (1) slott (1) solnedgang (1) sosial web (3) splash (1) strategi og planarbeid (3) studentundersøking (1) sveits (1) sølepytt (1) tango (1) tankekart (1) Tekst (2) tenkeverktøy 1 (1) Tenkeverktøy 2 (2) Test (1) TPO (1) tredjedelsregelen (2) Trollcast (1) Ungdom (1) verkty (1) verktøy (1) Videoproduksjon (3) Vilkår for endring 2 (2) vurdering av basisdugleikar (1) øvingsoppgave 3 (1) øvingsoppgåve (9) øvingsoppgåve 1 (6) øvingsoppgåve 2 (2) øvingsoppgåve 3 (2) øvingsoppgåve 3b (1) øvingsoppgåve 4 (1) øvingsoppgåve 9.1 (1) øvingsoppgåve samling 2 (1) Øvingsoppgåver (3)